1. edukacija – modul 1 („Automatizacija i digitalizacija procesa obrade CNC tokarenjem“)-1. srpnja 2022.

Polaznici su tijekom seminara dobili teorijske podloge za automatizaciju i digitalizaciju postupaka CNC obrade tokarenjem. Seminar je sastavljen od četiri (4) teme (1. Uvod – proizvodnja i proizvodne tehnologije; 2. Osnove teorije rezanja; 3. Rezni alati i parametri obrade kod tokarenja; 4. Kratki repetitorij pripreme za programiranje CNC tokarilica), odabrane tako da polaznike seminara vode od općeg (proizvodnja i proizvodne tehnologije) ka posebnom (tokarenje i njegove posebnosti), završavajući s repetitorijem potrebnim za bilo koju razinu automatizacije programiranja CNC alatnih strojeva. Nekoliko posljednjih „slide-ova“ i filmića prikazuju inovacije kod postupka tokarenja, potvrđujući kontinuiranu dinamiku inovacija i razvoja proizvodnih tehnologija, ali isto tako i potrebu integralnog sagledavanja obradnog sustava, koji samo takvim pristupom može dati maksimum i ispuniti očekivanja korisnika.

Seminar je potencirao potrebu razumijevanja međusobnih utjecaja komponenti  obradnog sustava: alatnog stroja, alata, obratka i okoline. Naglasak je također stavljen i na potrebu promatranja obradnog sustava kao faze u životnom vijeku proizvoda, odnosno proizvodnju kao dio PLM-a.

Seminarom su sudionici usvojili teorijske osnove postupka tokarenja. Usvojili su kriterije i metode određivanja obradivosti materijala i parametara obrade te upoznali nove tehnologije obrade odvajanjem. To im omogućuje da teoriju rezanja primijene u projektiranju učinkovitih procesa obrade tokarenjem, oslanjajući se na raspoložive elemente obradnog sustava te da prepoznaju područja za opravdanu primjenu inovacija i novih tehnologija tokarenja. Također su stekli spoznaju o potrebi da budu spremni za timski rad i interakciju s konstruktorima i drugim strukama u upravljanju životnim vijekom proizvoda-PLM.

Za svakog polaznika pripremljena je skripta ili priručnik (priručnik s vježbama je za praktični dio). 

1. edukacija – modul 2. (“Automatizacija i digitalizacija procesa obrade CNC tokarenjem“) – 4. srpnja 2022.

Tijekom seminara polaznici su upoznati sa upravljačkim jedinicama Siemens Sinumerik, MAPPS V i Heidenhain. Prikazano je sučelje od svakog i objašnjeni prednosti i nedostaci svakog. Pokazano je ukratko MAPPS V sučelje i dvije operacije kao primjer. Detaljnije je razrađen Siemens Sinumerik kroz jedan primjer kompleksnijeg obratka programiranjem u ShopTurn modulu. Polaznici su izrazili želju da nastave i pripreme ovakve vježbe za svoje učenike i zaposlenike instalacijom simulatora na PC računala.

Napravljen je i osnovni uvod u programiranje, kako odabrati alate i režime obrade i upisati ih u ShopTurnu. Sudionici su aktivno sudjelovali u kratkim izračunima i detektiranju koordinata obrade.

Ovaj dio je zamišljen kao uvod u praktični dio tako da polaznici nisu imali samostalne zadatke.

Također su opisali koji je bio cilj seminara, što su usvojili , koje metode su korištene, 

Za svakog polaznika pripremljen je priručnik s vježbama je za praktični dio.

1. edukacija – modul 3. ( „Automatizacija i digitalizacija procesa obrade CNC tokarenjem“) – 5. srpnja 2022.

Tijekom seminara polaznici su upoznati s mogućnostima stroja na kojemu se održava praktični dio vježbi, obratcima koji će biti izrađeni u sklopu vježbi te s alatom koji se koristi za obradu. Dan je osnovni uvid u tehnološku pripremu obradaka za tokarenje u ovisnosti o materijalu obratka i zahtjevima na nacrtu obratka. Detaljno je, na stroju, pokazano programiranje pomoću Siemens Sinumerik upravljačke jedinice – odabir i memoriranje reznog alata, programiranje svake operacije (bušenje, grubo tokarenje, fino tokarenje, usijecanje kanala, rezanje navoja, bušenje pogonjenim alatom i odsijecanje) te izbor parametara obrade u ovisnosti o materijalu i reznom alatu. Polaznici su aktivno sudjelovali u odabiru režima obrade. Tijekom vježbe su sa danim režimima obrađena dva različita obratka.  Polaznici su izrazili želju za organiziranjem sličnih vježbi za svoje učenike. Praktičnom vježbom prikazan je utjecaj geometrije obratka, stroja, reznog alata i materijala obratka na režime i kvalitetu obrade. Seminarom su sudionici usvojili osnove tehnološko tehničke pripreme postupka tokarenja te vrste i primjene različitih tokarskih reznih i steznih alata. 

Za svakog polaznika pripremljena je skripta ili priručnik (priručnik s vježbama je za praktični dio). Nakon održane prve edukacije koja je sastojala od tri modula  svi polaznici dobili su i potvrde.

Prva edukacija od tri modula  održana je  u tvrtki HSTEC u Zadru.