Provedba redovitog strukovnog obrazovanja u RCK-u za program obrazovanja automehatroničar

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru elementa 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti  održani su nastavni sati sa učenicima trećeg razreda koji pohađaju program obrazovanja za automehatroničara.

Nastavna tema koju je nastavnik pripremio i održao sa učenicima je provođenje punjenje električnog automobila. Učenicima je kroz teorijski dio nastavnik objasnio na koji način funkcionira punjene električnog automobila. Nastavnik je definirao  načine punjenja električnog automobila. U drugom dijelu  nastavnik je sa učenicima posjetio školsku punionicu električnih automobila. Nastavnik je demonstrirao na školskoj punionici način punjenja električnog automobila.

Provedba redovitog strukovnog obrazovanja u RCK-u za program obrazovanja CNC

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru elementa 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti  održana su  dva nastavna sata  sa učenicima trećeg   razreda koji pohađaju program obrazovanja  CNC operater.

Nastavna tema koju je profesor pripremio I održao sa učenicima je  Vježba mjerenja i kontrole izrade kontrole uzorka. Cilj ove vježbe je definirati dimenzije, oblik i kvalitetu obrađenog uzorka sa zadanim zahtjevima obrade koji se postavljaju koji se postavljaju iz analize predmeta sa tehničkog crteža.

Nastavnik je zajedno sa učenicima riješio zadani zadatak u kojem su učenici trebali  prema tehničkom crtežu  potrebno  izmjeriti i usporediti oblik. Pri tom je potrebno koristiti odgovarajuće mjerne alate i/ili kontrolnike.

Provedba redovitog strukovnog obrazovanja u RCK-u za program obrazovanja instalater kućnih instalacija

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru elementa 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti  održana su  četiri  nastavna sata sa učenicima drugog  razreda koji pohađaju program obrazovanja instalater kućnih instalacija .

Nastavna tema koju je profesor pripremio i održao sa drugom   grupom učenika naziva se spajanje hidroforskog postrojenja. Nastavnik je u uvodnom dijelu nastavnog sata sa učenicima prokomentirao pojam i ulogu hidrofora, od čega se sastoji te koja je uloga pumpe. Nastavnik je učenicima pripremio potreban materijal te im objasnio ulogu  kako bi mogli izvršiti vježbu – odnosno spojiti hidroforsko postrojenje. Učenici su izvršili zadatak na sljedeći nači:

• Vijcima pričvrstili hidrofor za postolje 

• Izradili usisni vod od bakrenih cijevi (meko zalemili)

• Spojili usisnu košaru sa nepovratnim ventilom

• Spojili odvod na unutarnji razvod (fleksibilnim crijevom)

• Podesili radni tlak 

• Napunili pumpu vodom  – prije puštanja na rad potrebno je napuniti vodom da nebi došlo do pregrijavanja I izgaranja same pumpe te spojili hidrofor na napajanje i pustili u pogon