1. ciklus: Stručno usavršavanje “Tehnologija zavarivanja MIG/MAG postupkom”_20. i 21. rujna 2022.

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 realizirano je stručno usavršavanje iz tehnologije zavarivanja na temu MIG/MAG tehnologija zavarivanja . Usavršavanje je realizirano u terminima 20. i 21. rujna 2022. u prostorijama Strukovne škole Vice Vlatkovića Zadar.  U sklopu stručnog usavršavanja  sudjelovali su nastavnici iz Strukovne škole Vice Vlatkovića i partnerskih škola (ESOŠ, ŠMIMK,  IOŠ Pula te Biograd na moru ). 

Upoznali su povijest razvoja MIG/MAG zavarivanja i osnovne principe procesa. Moći će detaljno objasniti principe MIG/MAG zavarivanja i učinak električnog luka. Upoznati su sa prednostima i nedostacima ovog procesa. Znaju dijelove opreme i njihovu namjenu, te mogu objasniti njihovu funkciju. Naučili su pojedinosti upravljanja procesom i kako prilagoditi radnu točku. Upoznati su sa tipovima električnih lukova tijekom MIG/MAG zavarivanja. Znaju o dodatnim materijalima u postupcima zavarivanja, te kako odabrati odgovarajući zaštitni plin i punu ili praškom punjenu žicu prema  osnovnom materijalu koji se zavaruje. Upoznati su sa osnovama zavarivanja različitih materijala s pripadajućim tehnikama rada. Upoznati su sa različitim primjenama procesa zavarivanja. Upoznali su prikladne profile zavarenih spojeva kod MIG/MAG zavarivanja, sve položaje zavarivanja i moguće greške u zavarivanju te kako ih izbjeći. Znaju kako se osposobiti za proces zavarivanja. Naučili su koje su potencijalne opasnosti i metode za sigurno rukovanje i rad.

Nakon teoretskog dijela obuke, polaznici su bili prisutni na praktičnom dijelu u radionici za zavarivanje. Polaznici su imali priliku upoznati se sa najnovijom i najmodernijom opremom za MIG/MAG zavarivanje dostupno na tržištu. Na samom početku upoznali su se sa zaštitnom opremom od toplinskog i svjetlosnog zračenja, te jedinicama za odsis dimnih plinova koji se stvaraju prilikom zavarivanja. Upoznati su sa svim komponentama sistema za zavarivanje, kao i sa svim potrošnim dijelovima, te kako ih pravilno odabrati prema materijalu koji se zavaruje. Polaznici su upoznati sa svim parametrima koje je potrebno podesiti na sistemu za zavarivanje. Detaljno im je objašnjeno funkcija svakog parametara i što dobivaju njegovom promjenom. Svaki od polaznika imao je priliku zavarivati različite vrste osnovnih materijala sa različitim dodatnim materijalima i zaštitnim plinovima. Zavarivali su se kutni i sučeljeni spojevi u različitim položajima zavarivanja. Također imali su priliku zavarivati sa svim tipovima standardnog luka kao i sa impulsnim lukom, te ujedno i probati posebne funkcije uređaja koje olakšavaju zavarivaču da bi lakše obavio svoj posao. Uspjela se uspostaviti dobra interakcija s polaznicima koji su postavili brojna pitanja i aktivno sudjelovali u diskusiji. Interes sudionika je bio na visokoj razini.

2. ciklus: „Tehnologija zavarivanja REL postupkom“_ 22. i 23. rujna 2023.

Realiziran je 2. ciklus stručnog usavršavanja iz tehnologije zavarivanja na temu:  tehnologija zavarivanja REL postupkom . Usavršavanje je realizirano u terminima 22. i 23. rujna 2022. u prostorijama Strukovne škole Vice Vlatkovića Zadar.  U sklopu stručnog usavršavanja  sudjelovali su nastavnici iz Strukovne škole Vice Vlatkovića i partnerskih škola (ESOŠ, ŠMIMK,  IOŠ Pula te Biograd na moru ). 

Nakon završenog 2. ciklusa o REL tehnologiji zavarivanja, polaznici imaju puno znanje o navedenom procesu zavarivanja: Upoznali su povijest razvoja REL zavarivanja i sa osnovnim principima procesa, te samom tehnologijom uređaja. Upoznati su sa svojstvima štapnih elektroda. Moći će obrazložiti proces ručnog elektrolučnog zavarivanja. Moći će imenovati uređaje koji se zahtijevaju prilikom ručnog elektrolučnog zavarivanja i moći će objasniti zašto izvori struje moraju imati obilježja strmog pada. Moći će imenovati glavne faktore koji utječu na intenzivnost električne struje. Polaznici znaju koja je uloga obloga na štapnoj elektrodi. Moći će objasniti kako vrsta i debljina obloge elektrode utječe na proces zavarivanja. Znaju imenovati karakteristična svojstva raznih vrsta obloga štapnih elektroda. Upoznati su sa osnovama zavarivanja različitih materijala s pripadajućim tehnikama rada. Upoznati su sa različitim primjenama procesa zavarivanja. Upoznali su prikladne profile zavarenih spojeva kod REL zavarivanja, sve položaje zavarivanja i moguće greške u zavarivanju te kako ih izbjeći. Znaju kako se osposobiti za proces zavarivanja. Naučili su koje su potencijalne opasnosti i metode za sigurno rukovanje i rad.

Nakon teoretskog dijela obuke, polaznici su bili prisutni na praktičnom dijelu u radionici za zavarivanje. Polaznici su imali priliku upoznati se sa najnovijom i najmodernijom opremom za REL zavarivanje dostupno na tržištu. Svi prisutni MIG/MAG i TIG uređaji imaju mogućnost zavarivanja sa REL tehnologijom, pa su imali prilike upoznati se i sa takvim uređajima i njihovim parametrima. Prilikom praktičnog dijela kod 1. ciklusa o MIG/MAG tehnologiji zavarivanja polaznici su se upoznali sa zaštitnom opremom od toplinskog i svjetlosnog zračenja, te jedinicama za odsis dimnih plinova koji se stvaraju prilikom zavarivanja, tj. zaštitna oprema je ista za oba spomenuta procesa zavarivanja. Upoznati su sa svim komponentama sistema za REL zavarivanje. Polaznici su upoznati sa svim parametrima koje je potrebno podesiti na sistemu za zavarivanje. Detaljno im je objašnjeno funkcija svakog parametara i što dobivaju njegovom promjenom. Svaki od polaznika imao je priliku zavarivati različite vrste osnovnih materijala sa različitim štapnim elektroda, tj. različitim vrstama obloge i promjera jezgre štapne elektrode. Zavarivali su se kutni i sučeljeni spojevi u različitim položajima zavarivanja. Uspjela se uspostaviti dobra interakcija s polaznicima koji su postavili brojna pitanja i aktivno sudjelovali u diskusiji. Interes sudionika je bio na visokoj razini.

3. ciklus: „Tehnologija zavarivanja TIG postupkom“_1. i 2. prosinca 2022.

Ralizirano je 3. ciklus stručnog usavršavanja iz tehnologije zavarivanja na temu:  tehnologija zavarivanja REL postupkom . Usavršavanje je realizirano u terminima 01. i 02. prosinca  2022. u prostorijama Strukovne škole Vice Vlatkovića Zadar.  U sklopu stručnog usavršavanja  sudjelovali su nastavnici iz Strukovne škole Vice Vlatkovića i partnerskih škola (ESOŠ, ŠMIMK,  IOŠ Pula,  Biograd na moru, Srednja škola Benkovac I Srednja škola Obrovac ). 

Nakon završetka trećeg ciklusa o TIG tehnologiji zavarivanja, polaznici imaju puno znanje o: Upoznali su povijest razvoja TIG zavarivanja i osnovne principe procesa. Znaju koja je oprema potrebna za TIG zavarivanje i kako se odvija proces TIG zavarivanja. Polaznici će moći objasniti svrhu i način korištenja svake komponente i pribora uređaja. Upoznati su sa osnovama TIG zavarivanja i raznim tehnikama paljenja luka. Mogu odabrati odgovarajuću vrstu struje, polaritet, zaštitni plin i netaljivu elektrodu prema osnovnom materijalu koji se zavaruje. Upoznati su s prekidačima i funkcijama različitih izvora struje te njihovim djelovanjem. Svjesni su specifičnosti TIG procesa zavarivanja za različite osnovne materijale. Polaznici mogu opisati opseg primjene sa i bez dodatnog materijala kod TIG zavarivanja. Upoznati su različitim varijantama procesa zavarivanja. Kao i kod MIG/MAG i REL postupka zavarivanja, znaju kako pravilno pripremiti osnovni materijal i spojeve za zavarivanje. Znaju odabrati redoslijed postupka zavarivanja kod zavarivanja debljih stijenki osnovnih materijala. Svjesni su mogućih problema koji mogu nastati tijekom TIG zavarivanja. Upoznati su kako nastaju moguće greške u zavarenim spojevima i kako ih izbjeći. Mogu prepoznati potencijalne opasnosti i upoznati su sa metodama za sigurno rukovanje i siguran rad.

Nakon teoretskog dijela obuke, polaznici su bili prisutni na praktičnom dijelu u radionici za zavarivanje. Polaznici su imali priliku upoznati se sa najnovijom i najmodernijom opremom za TIG zavarivanje dostupno na tržištu. Također svaki MIG/MAG i REL izvor struje ima mogućnost zavarivanja sa TIG DC strujom i kontaktnim paljenjem luka pa su polaznici imali prilike zavarivati i na takav način. Na samom početku upoznali su se sa zaštitnom opremom od toplinskog i svjetlosnog zračenja, te jedinicama za odsis dimnih plinova koji se stvaraju prilikom zavarivanja. Upoznati su sa svim komponentama sistema za zavarivanje, kao i sa svim potrošnim dijelovima gorionika, te kako ih pravilno odabrati prema materijalu koji se zavaruje. Upoznali su se sa više vrsta volframovih netaljivih elektroda i kako pravilno pripremiti vrh elektrode prema AC ili DC struji zavarivanja. Polaznici su upoznati sa svim parametrima koje je potrebno podesiti na sistemu za zavarivanje. Detaljno im je objašnjeno funkcija svakog parametara i što dobivaju njegovom promjenom. Svaki od polaznika imao je priliku zavarivati različite vrste osnovnih materijala sa različitim dodatnim materijalima. Tanji limovi zavarivali su se bez dodavanja dodatnog materijala. Zavarivali su se kutni i sučeljeni spojevi u različitim položajima zavarivanja. Također imali su priliku zavarivati sa AC i DC strujom uz korištenje funkcije impulsne struje, te ujedno i probati ostale posebne funkcije uređaja koje olakšavaju zavarivaču da bi lakše obavio svoj posao. Uspjela se uspostaviti dobra interakcija s polaznicima koji su postavili brojna pitanja i aktivno sudjelovali u diskusiji. Interes sudionika je bio na visokoj razini.